ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)


ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Στην περίπτωση ύπαρξης ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής την βεβαίωση περαίωσης της υποβολής.