Απαιτούμενα δικαιολογητικά υπαγωγής στη ρύθμιση

1.    Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου
2.    Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
3.    Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 του ιδιοκτήτη με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής
4.    Το τελευταίο Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ
5.    Τεχνική έκθεση μηχανικού
6.    Δελτίου ελέγχου δομικής τρωτότητας

Ειδικά για κτίρια εκτός των κατοικιών:
ii.    Μελέτη στατικής επάρκειας
iii.    Τεχνική έκθεση μηχανικού για η/μ έλεγχο